Opdrachten

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat in voor de externe professionele ondersteuning van de instellingen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject. Begeleiding en nascholing gaan hierbij hand in hand en zijn geïntegreerd in de verschillende diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de regionale, congregationele en VCLB-begeleiding. Het geheel wordt gecoördineerd door Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 1. de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch of agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;
 2. de onderwijsinstellingen en de CLB's in kwestie ondersteunen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door :
  1. netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;
  2. leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;
  3. [de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een school of centrum en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden, personeelsleden met specifieke opdrachten. Daarnaast dient prioritair aandacht besteed te worden aan de competenties in het kader van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;]
  4. het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;
  5. de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;
 3. op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;
 4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;
 5. aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van directies;
 6. met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;
 7. participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.